Khách đến mua xăng vẫn diẽn ra bình thường

Có thể bạn quan tâm