Về độ xàm, Mạc Văn Khoa mà đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất!

Tag đứa bạn hay xàm xàm vào đây!
Có thể bạn quan tâm