Đang xem "Ù ù cạc cạc" không phải là từ chỉ trích những người ngu đần, nói mãi không chịu hiểu.

"Ù ù cạc cạc" không phải là từ chỉ trích những người ngu đần, nói mãi không chịu hiểu.

Có thể bạn quan tâm