Một khi bạn đã lầy thì dù làm gì cũng khó đỡ

Đến cả ngồi ăn mà vẫn lầy thế này thì ai đỡ cho nổi đây hỡi Bùi Bích Phương ơi! ??
Có thể bạn quan tâm